İçeriğe atla Kenar çubuğuna atla Altbilgiye atla

İdare Hukuku Nedir?

İdare Hukuku (Yönetim Hukuku), devlet organlarının yetki, görev ve sorumluluklarını düzenleyen, devlet ile bireyler arasındaki ilişkileri inceleyen ve devletin kamu hizmetlerini etkin bir şekilde yerine getirmesini sağlamayı amaçlayan bir hukuk dalıdır. İdare Hukuku, devletin idari faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin hukuki düzenlemelerini içeren bir alan olarak kabul edilir.

İdare Hukukunun Başlıca Konuları

 1. İdari Teşkilat ve Yetkiler: Devlet organlarının yapıları, görev ve yetkileri ile bunların ilişkilerini düzenler. İdari organların hiyerarşisi, yetki dağılımı ve sorumlulukları bu kapsamda incelenir.
 1. Kamu Hizmetleri ve Hizmet Usulleri: Devletin kamu hizmetlerini etkili ve adil bir şekilde sunmasını sağlamak amacıyla kamu hizmetlerinin yürütülme usulleri, prosedürleri, standartları ve denetimi ile ilgilenir.
 1. İdari İşlem ve Eylemler: İdari organların bireyler veya diğer kamu kuruluşları ile olan ilişkilerini düzenleyen kararlar, eylemler ve düzenlemeleri inceler. Bu konuda işlemlerin yasallığı, usulüne uygunluğu ve hakları koruma prensipleri önemlidir.
 1. İdari Sözleşmeler: Devletin ve kamu kuruluşlarının özel kişilerle yaptığı sözleşmeleri düzenler. Kamu hizmetlerinin yürütülmesi için yapılan sözleşmelerin koşulları, tarafların hak ve yükümlülükleri bu alanda ele alınır.
 1. Kamulaştırma ve Eşya Hukuku: Kamu yararı gerektirdiğinde özel mülkiyete el koyma süreçleri (kamulaştırma) ve devletin mülkiyet hakları ve kullanımı ile ilgilenir.
 1. İdari Yargı: İdare Hukuku’nun bir parçası olarak kabul edilen idari yargı, idari eylemlere veya işlemlere karşı yapılan davaları ele alır. İdari organların kararlarının yasallığını denetler.
 1. Ceza ve Cezai Yaptırımlar: İdari organların verdiği cezalar ve yaptırımlar, hukuki prosedürlere uygun olarak düzenlenmelidir. İdare Hukuku, bu cezaların ve yaptırımların meşruiyetini ve orantılılığını inceler.
 1. Kamu İhale Hukuku: Kamu kuruluşlarının mal ve hizmet alım süreçlerini düzenler. İhale prosedürleri, tekliflerin değerlendirilmesi, sözleşme usulleri gibi konuları içerir.
 1. Kamusal Denetim ve Denetim Kurumları: Kamu hizmetlerinin etkin ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla denetim mekanizmalarını ve denetim kurumlarını düzenler.

Hukuki Danışmanlık

İdare hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda müvekkillere hukuki danışmanlık hizmeti vererek en iyi çözüm yolunu bulmalarına yardımcı oluyoruz. Uzmanlığımız, geçmişten gelen bilgi birikimimiz ve tecrübemiz sayesinde müvekkillerin yasal haklarını koruyarak adil sonuçlara ulaşmalarını sağlıyoruz.

Süreç Nasıl İlerliyor?

01

Danışma ve Durum Analizi

İlk adım olarak, durumunuzu anlamak ve güçlü/zayıf yönleri belirlemek için ayrıntılı bir danışma gerçekleştiriyoruz.
02

İdari İşlemler ve Davalar

İdari işlemler veya davalar sırasında size rehberlik ediyor ve süreci yönetiyoruz.
03

Hukuki Strateji

Durum analizi sonucunda, en iyi hukuki stratejiyi oluşturuyor ve size yol gösteriyoruz.
04

Müzakere ve Yargı

Gerektiğinde müzakere ediyor veya mahkeme sürecini yönetiyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular

İdari işlem, bir kamu kurumunun veya idari biriminin, yasal yetkileri çerçevesinde gerçekleştirdiği, bireylerin veya tüzel kişilerin hukuki durumunu değiştiren veya belirleyen her türlü eylem veya karardır. İdari işlem, idarenin yaptığı yönetimsel eylemleri ifade eder ve devlet organlarının hukuki sonuç doğuran eylemlerini kapsar.İdari işlem, idari organın kamu hizmetlerini yürütmek, düzenlemek ve denetlemek amacıyla gerçekleştirdiği çeşitli faaliyetleri içerebilir. Bu işlemler, bireylerin haklarına ve yükümlülüklerine etki edebilir ve idarenin yasal yetkilerini kullanmasını gerektirir. İdari işlemlere ilişkin bazı örnekler verecek olursak:

 1. İzin Verme veya Reddetme: Bir kişinin belirli bir faaliyeti gerçekleştirmesi için başvurduğunda, idare tarafından verilen izin veya reddedilen izin, idari bir işlemdir.

 

 1. Ceza Vermek: Trafik cezaları, vergi cezaları gibi idarenin yaptığı cezai işlemler, idari işlemlere örnektir.

 

 1. Lisans Verme: Bir sektörde faaliyet göstermek isteyen kişi veya kuruluşa lisans verilmesi veya reddedilmesi idari bir işlemdir.

 

 1. Ruhsat Verme: İnşaat ruhsatı, işyeri açma ruhsatı gibi idarenin verdiği ruhsatlar da idari işlemlere örnektir.

 

 1. İhale Düzenleme: Kamu kurumlarının mal veya hizmet alımı için düzenlediği ihaleler de idari işlemlere örnektir.

            İdari işlemler, idare hukukunun önemli bir alanını oluşturur. Bu işlemler, idarenin hukuki prensiplere ve yasalara uygun olarak hareket etmesini sağlamayı amaçlar. İdari işlemlerin hukuka uygunluğu, mahkemelerde veya idari yargı organlarında denetlenebilir.

İdari davalar, kamu idaresinin veya idari organların eylem veya işlemlerine karşı kişilerin veya kuruluşların açtığı davalardır. Bu tür davalar, idarenin hukuka uygunluğunun denetlenmesini ve vatandaşların haklarının korunmasını amaçlar. İdari davaların açılması genellikle belirli prosedürlere tabidir ve aşağıdaki adımları içerebilir:

 1. İlgili Mercii Belirleme: İdari davayı açmadan önce, idarenin hangi eylem veya işlemine karşı dava açmak istediğinizi ve bu konuda hangi idari mahkemenin yetkili olduğunu belirlemelisiniz. İdari davalar, idari yargıda görülür.

 

 1. Dava Dilekçesinin Hazırlanması: Dava açmak istediğiniz idari mahkemeye yönelik bir dilekçe hazırlamalısınız. Dilekçede davanın nedeni, idarenin hangi eylem veya işlemine karşı dava açıldığı, davanın dayandığı hukuki argümanlar ve talepleriniz yer almalıdır.

 

 1. Dava Dilekçesinin Sunulması: Hazırladığınız dava dilekçesini ilgili idari mahkemeye sunmalısınız. Dilekçenin fiziksel olarak veya elektronik ortamda mahkemeye iletilmesi gerekebilir. Dilekçe sunulduktan sonra dava açılmış olur.

 

 1. İdari Dava Harç ve Masrafları: İdari dava açarken dava harçları ve masrafları ödemeniz gerekebilir. Bu masraflar, dava açılan mahkemenin yargılama ücret tarifesine göre belirlenir.

 

 1. Tarafların Bildirilmesi: İdari mahkeme, dava açıldığında ilgili idareyi ve diğer tarafları (varsa) dava açılan konu hakkında bilgilendirir. Bu taraflar, davaya katılarak savunma yapma hakkına sahiptir.

 

 1. Duruşmalar ve Deliller: İdari dava sürecinde tarafların görüşlerini sunacakları duruşmalar yapılır. Tarafların delilleri sunulur, tanıklar dinlenir ve uzman görüşleri alınabilir.

 

 1. Karar Aşaması: İdari mahkeme, dava süreci sonunda tarafların görüşlerini ve sunulan delilleri değerlendirerek bir karar verir. Bu karar, idarenin işlemine ilişkin hukuki değerlendirmeyi içerir.

 

 1. İtiraz veya Temyiz: İdari mahkemenin verdiği karara taraflardan biri veya her ikisi itiraz edebilir veya temyiz yoluna başvurabilir. İtiraz veya temyiz mercileri daha yüksek mahkemeler olabilir.

Kamu hizmeti lisansı almak isteyen kişiler veya kuruluşlar için izlenmesi gereken adımları kısaca şu şekilde özetleyebiliriz:

 

 1. İlgili Mevzuatı Araştırma: Kamu hizmeti lisansı almak istediğiniz sektördeki mevzuatı ve ilgili düzenlemeleri incelemelisiniz. Lisans almak için gereken belgeler, başvuru süreci ve diğer önemli detaylar bu mevzuatta yer alacaktır.

 

 1. Başvuru Belgelerini Hazırlama: İlgili mevzuata göre istenen belgeleri hazırlamalısınız. Genellikle bunlar şunları içerebilir: şirket bilgileri, faaliyet planı, mali durum belgeleri, iş deneyimi ve uzmanlık bilgileri.

 

 1. Başvuru Formunu Doldurma: İlgili mercinin (genellikle ilgili bakanlık veya kurum) talep ettiği başvuru formunu doldurmalısınız. Bu form, faaliyetinizin detaylarını içerecektir.

 

 1. Başvuru Yerine Teslim Etme: Hazırladığınız başvuru belgeleri ve formu ilgili merciye teslim etmelisiniz. Başvurular genellikle elektronik ortamda veya fiziksel olarak belirtilen adreslere yapılır.

 

 1. Değerlendirme Süreci: Başvurunuz değerlendirme sürecine girer. Bu süreç, belgelerinizin incelenmesi, gerektiğinde saha incelemesi veya değerlendirme komitesinin toplantıları gibi aşamaları içerebilir.

 

 1. Lisans Verilmesi veya Reddi: Başvurunuzun sonucu değerlendirildikten sonra, lisansınız onaylanabilir veya reddedilebilir. Reddi durumunda gerekçeleri anlamak ve gerektiğinde düzeltmeleri yapmak önemlidir.

 

 1. Lisans Ücreti ve Diğer Yükümlülükler: Kamu hizmeti lisansı almak genellikle bir ücret veya harç gerektirir. Lisansı aldıktan sonra uymak zorunda olduğunuz diğer yükümlülükler de olabilir.

 

 1. Lisansın Süresi ve Yenileme: Kamu hizmeti lisansı genellikle belirli bir süreyle sınırlıdır. Lisansınızın süresi dolmadan yenileme işlemlerini de yapmanız gerekebilir.

Kamulaştırma, devletin veya kamu kurumlarının kamusal bir amacı gerçekleştirmek için özel mülkiyete el koyması sürecidir. Kamulaştırma, genellikle özel mülkiyette olan taşınmaz mal veya gayrimenkulleri etkiler. Kamulaştırma işlemi, genel olarak şu adımları içerir:

 1. Kamusal Amaç Belirleme: Kamulaştırma işlemi, genellikle kamusal bir amaç doğrultusunda yapılır. Bu amaç, genel halkın yararına olabilir ve örneğin altyapı projeleri, yol yapımı, hastane inşaatı gibi halkın faydasına olan projeleri içerebilir.

 

 1. Yetkilendirme ve Karar Alma: Kamulaştırma işlemi için yetkilendirme yapılması gerekmektedir. Kamu idaresi, kamulaştırma işlemine karar verir ve bu kararı alırken gerekçesini ve hukuki dayanağını belirtir.

 

 1. Değer Tespiti ve Teklif: Kamulaştırma yapılacak taşınmazın değeri tespit edilir. Bu değer tespiti, adil bir bedelin ödenmesini sağlar. Taşınmaz sahibine bu değeri ödeme teklifi yapılır.

 

 1. Tarafların Bilgilendirilmesi: Kamulaştırma işlemi ile etkilenecek olan taşınmaz sahipleri veya hak sahipleri bilgilendirilir. Kamulaştırma amacı ve işlem detayları ile ilgili bilgi verilir.

 

 1. Taşınmazın El Koyma: Kamulaştırma işlemi sonrasında, taşınmaz sahibinin rızası olmadan veya dava açılmadan taşınmaza el konulabilir.

 

 1. Bedelin Ödenmesi: Kamulaştırma yapılacak taşınmazın sahibine veya hak sahiplerine tespit edilen bedel ödenir. Bu bedel, taşınmazın değeri ve diğer faktörlere göre belirlenir.

 

 1. Hukuki Haklar ve İtiraz: Taşınmaz sahipleri veya hak sahipleri, kamulaştırma işlemine karşı hukuki itirazda bulunma hakkına sahiptirler. Kamulaştırma işleminin hukuka uygunluğu ve bedel tespiti gibi konularda dava açılabilir.

            Kamulaştırma süreci, hukuki ve idari prosedürlere tabidir ve tarafların haklarının korunmasını sağlayan mekanizmalar içerir. Kamulaştırma işlemi sırasında taşınmaz sahiplerinin adil bir tazminat alması, sürecin hukuka uygun olması ve kamusal yararın gözetilmesi önemlidir

            İdari yargı, kamu idaresinin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüldüğü yargı dalıdır. İdari yargıda görülen dava ve işler, kamu idaresinin faaliyetlerine ilişkin hukuki uyuşmazlıkları içerir. İdari yargıda görülen dava ve işlere birtakım örnekler verebiliriz:

 1. İdari İşlem İptali Davaları: Kişiler veya tüzel kişiler, kamu idaresinin yürüttüğü işlemlere karşı idari mahkemede iptal davası açabilirler. Örneğin, bir belediyenin verdiği bir ruhsatın veya iznin hukuka aykırı olduğunu düşünen bir kişi, bu işlemi idari mahkemede iptal ettirmek isteyebilir.

 

 1. Tazminat Davaları: Kamu idaresinin kusurlu eylem veya işlemleri sonucu kişiler veya tüzel kişiler zarar gördüğünde, tazminat talebiyle idari mahkemeye dava açabilirler. Örneğin, kamu hizmetinin kötü bir şekilde yerine getirilmesi sonucu oluşan zararlar için tazminat talep edilebilir.

 

 1. Kamulaştırma Davaları: Kamu idaresinin özel mülkiyete el koyması (kamulaştırma) işlemlerine karşı açılan davalar da idari yargıda görülür. Kamulaştırma sonucu belirlenen bedel veya kamulaştırmanın hukuka uygunluğu gibi konularda davalara konu olabilir.

 

 1. İdari Sözleşme Davaları: Kamu kurumları veya kamu iktisadi teşebbüsleri ile bireyler veya diğer tüzel kişiler arasında yapılan sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar da idari yargıda çözümlenebilir.

 

 1. Kamu İhale İptali ve İhtiyati Tedbir Davaları: Kamu ihalelerine karşı açılan iptal davaları ve ihale sürecini etkileyen durumlarda açılan ihtiyati tedbir davaları da idari yargıda görülebilir.

 

 1. Kamu Personeli İşlemleri Davaları: Kamu personelinin atanma, terfi, disiplin cezaları gibi işlemlere karşı açılan davalara da idari yargıda rastlanır

 

 1. Vergi Davaları: Vergi idaresinin çıkardığı vergi cezalarına veya vergi matrahının tespitine ilişkin davalarda idari yargı yetkilidir.

 

 1. Çevre ve İmar Davaları: Çevre koruma, imar planları ve çeşitli inşaat izinleri gibi konulardan kaynaklanan uyuşmazlıklar da idari yargıda çözümlenebilir.
Yardıma mı ihtiyacınız var?

Av. Tolunay Uğur ile Çalışın

İdare Hukuku konularında uzman Av. Tolunay Uğur, size hukuki deneyimimizi sunmaktan memnuniyet duyar. Kamusal haklarınızı korumak ve idari işlemlerle etkili bir şekilde başa çıkmak için buradayız.

WhatsApp iletişim
Scan the code